130 mauzerów z nieznaną substancją w miejscowości Gorysze

Temat dnia, Wiadomości

W dniu 17.07.2021 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatury w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o zanieczyszczaniu terenu w m. Gorysze (gm. Ciechanów) poprzez wylewanie nieznanej substancji na powierzchnię ziemi. Inspektorzy niezwłocznie podjęli działania na miejscu zdarzenia.

Ustalono, że w różnych częściach wskazanej działki na nieutwardzonym terenie znajduje się około 130 szt. pojemników typu „mauser” oraz inne odpady, m. in. około 200 szt. worków zawierających biały granulat, paleta i odkryta naczepa z rozdrobnionym eternitem, pryzma odpadów z tworzyw sztucznych. Mauzery zawierały nieznaną ciekłą substancję, część z nich była otwarta z widocznymi pęknięciami, a w jednym zanurzony był wąż. Na działce ujawniono również wannę do impregnacji drewna, w której znajdowała się biała substancja o stałym stanie skupienia.

Po dokonaniu ustaleń w terenie i przesłuchaniu właściciela nieruchomości, inspektorzy WIOŚ zawiadomili o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Funkcjonariusze policji objęli doraźny nadzór nad terenem. Podjęte zostały czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 kk.

Pobrano również próby gleby i wód powierzchniowych do badań laboratoryjnych.

 

Aktualizacja:

  • 7.09.2021

Wykonane badania próbek wody powierzchniowej ze stawu na terenie posesji wykazały, że wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149) woda nie spełniała wymagań określonych dla stanu dobrego (II klasa) ze względu na stężenia dotyczące warunków tlenowych i organicznych, przewodności oraz niektórych substancji biogennych (azotu i fosforu ogólnego).

Wyniki te świadczą o dopływie substancji zanieczyszczających wodę w stawie. Stwierdzono niekorzystne warunki tlenowe w stawie: tlen rozpuszczony – 2 mgO2/l (wartość graniczna » 6,8 O2/l). Ponadnormatywne stężenia BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr w badanym punkcie świadczą o procesie rozkładu związków organicznych. Przy dużej zawartości łatwo rozkładalnych związków organicznych następuje deficyt tlenowy, czego następstwem może być obumieranie organizmów wodnych (flory i fauny) wykorzystujących tlen do procesów oddechowych.

Pozostałe zbadane, normowane ww. rozporządzeniem wskaźniki pozostają na poziomie I i II klasy wód bardzo dobrej i dobrej jakości.

WIOŚ Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco