Działania akcyjne „Czyste Powietrze” 2021/2022

Temat dnia, Wiadomości

Sezon grzewczy w toku, a wraz z nim częstsze kontrole straży miejskiej mające na celu ograniczenie spalania odpadów poza spalarnią oraz stosowania w instalacjach grzewczych „zakazanych paliw”.

Kontrole są prowadzone przez wyszkolonych strażników miejskich, którzy dysponują imiennymi upoważnieniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Ciechanów. W czasie kontroli funkcjonariusze SM mają prawo do:

  • całodobowego wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem  na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej (art. 380 ust. 1 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa (art. 380 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 225 § 1 (Zakłócanie kontroli ekologicznej) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Fot. SM Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco