GDDKiA przeprowadza konsultacje dot. obwodnicy Ciechanowa

Temat dnia, Wiadomości

Mieszkańcy mogą zgłaszać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad swoje uwagi dotyczące proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy miasta wzdłuż drogi krajowej nr 60. Opublikowano trzy graficzne alternatywne wersje przebiegu drogi. Miasto sprzeciwia się poprowadzeniu jej przez tereny zamieszkałe i chronione przyrodniczo oraz zachęca do udziału w konsultacjach. Popiera jednocześnie poprowadzenie drogi w wariancie poza obszarem administracyjnym Ciechanowa. 29 czerwca w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 odbędzie się spotkanie otwarte.

20 czerwca opublikowano trzy wersje przebiegu drogi, które zostaną poddane pod konsultacje społeczne. Ich trasy wyrysowane na mapach można zobaczyć na stronie internetowej: https://obwodnicaciechanowa-dk60.pl/akcja-informacyjna/. Swoją opinię na temat propozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad może wyrazić każdy z mieszkańców.

Uwagi na formularzach można przesyłać do GDDKiA w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca. We środę 29 czerwca o godz. 14.00 w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 w Ciechanowie odbędzie się otwarte spotkanie, w którym udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy czy przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podobne spotkania odbędą się 30 czerwca dla terenu gminy Gołymin-Ośrodek (godz. 10.00, Nasierowo Dolne, świetlica wiejska) oraz gminy Opinogóra Górna (godz. 14.00, Urząd Gminy Opinogóra Górna).

W opiniowanie proponowanych tras obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 60 (tzw. południowej obwodnicy Ciechanowa) aktywnie włączyło się miasto. Ratusz sprzeciwił się przedstawionym jesienią 2021 r. wariantom drogi, z uwagi na to, że przechodziły przez teren zabudowy mieszkaniowej i istotnie wkraczały w obszar Ciechanowa. Ponadto jeden z nich zakładał zniszczenie użytku ekologicznego „Bagry”, a inny przecinał tereny leśne znajdujące się w obrębie ewidencyjnym Krubin.

Po sprzeciwie miasta w październiku 2021 r. wobec wszystkich trzech zaproponowanych wariantów przebiegu obwodnicy, GDDKiA uwzględniła wnioski przedstawione przez prezydenta Ciechanowa, a następnie na spotkaniu z samorządowcami w grudniu 2021 r. przedstawiła nowe propozycje. Jedna z nich została zanegowana przez ratusz. Tak zwany wariant A – niebieski nadal zakładał prowadzenie drogi przez miasto i był powieleniem wcześniejszej propozycji. Dwa pozostałe (wariant B – czerwony i wariant C – zielony) zyskały aprobatę miasta.

Finalna propozycja przebiegu proponowanych tras obwodnicy, przedstawiona 20 czerwca przez GDDKiA, nadal zakłada rozważanie trzech wariantów. Bez zmian pod konsultacje poddano wariant A – niebieski. Nadal ma on charakter drogi śródmiejskiej i nie może być zaakceptowany z punktu widzenia interesów mieszkańców i miasta. Jest skrajnie niekorzystny – zamiast wyprowadzać ruch z centrum Ciechanowa stanowi nowe infrastrukturalne obciążenie.

Wariant B (czerwony) w niewielkim stopniu przechodzi przez obszar miasta. Został natomiast przesunięty przez GDDKiA w środkowej części w stronę północną, w związku z czym przecina zadrzewienia na wysokości lasu krubińskiego. Ta nowo wprowadzona zmiana jest nieakceptowalna przez miasto.

Wariant C (zielony) – w ocenie miasta jest najlepszym spośród trzech proponowanych rozwiązań, gdyż w ogóle nie wkracza w granice Ciechanowa (wariant zielony) lub wkracza w minimalnym stopniu (podwariant zielony). W tej wersji obwodnica w pełni okala miasto, nie koliduje z zabudową mieszkaniową ani terenami objętymi ochroną ekologiczną.

Wszyscy zainteresowani mogą przekazać swoje uwagi drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza opinii, dostępnego na stronie: https://obwodnicaciechanowa-dk60.pl/akcja-informacyjna/, natomiast druk do wydrukowania i wypełnienia jest dostępny poniżej tego tekstu.

Wypełnione i podpisane formularze w wersji papierowej należy wysłać pod adres S.T.I Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 26A/2, 02-512 Warszawa, w terminie do 17 lipca 2022 r. Można również wysłać skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres: konsultacje@stipolska.eu.

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla Obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60 opracowuje firma S.T.I. Polska Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, iż cały czas procedowane są trzy alternatywne warianty drogi, w tym te niekorzystne, miasto zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach i spotkaniach organizowanych przez GDDKiA.

1 komentarz do “GDDKiA przeprowadza konsultacje dot. obwodnicy Ciechanowa”

  1. Nareszcie dobra wiadomość , konsultacje społeczne w trakcie, trzeba przyjść na halę sportową ul. Kraszewskiego ,przekazać uwagi i wnioski co do zaproponowanych tras obwodnicy, dobre rozwiązanie przebiegu trasy np. wariant zielony z rondem po stronie południowej drogi S 60 na działkach Ujazdówek-Ujazdowo!!!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco