Jest wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy Sońsk

Temat dnia, Wiadomości

Zatrudniony zostanie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wójt Gminy Sońsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sońsk – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Sońsk w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji” w terminie do dnia 9 marca 2021 roku do godz. 9.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie. Aplikacje zostaną otwarte w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 9:15. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną dopuszczeni do etapu konkursowego, który odbędzie się w dniach 10-11 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, pok. nr 10 (mała sala konferencyjna I piętro). Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Sońsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (sonsk.biuletyn.net). Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej i profilu Facebookowym placówki

Grafika. UG Sońsk

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco