Komisja Kultury na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Temat dnia, Wiadomości

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego obradowała 26 sierpnia w trybie hybrydowym na Zamku Książąt Mazowieckich – w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. To już trzecie w tym roku wyjazdowe posiedzenie sejmikowej Komisji pod przewodnictwem Jadwigi Zakrzewskiej.

Radni obradowali na Zamku, jednak odwiedzili wszystkie trzy obiekty, które tworzą Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: 

  • Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie przy ul. Zamkowej 1 – największa gotycka warownia rycerska na terenie północnego Mazowsza,
  • siedzibę główną – Budynek Ekspozycyjny przy ul. Warszawska 61, 
  • oddział zamiejscowy Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – kompleks dworkowo-parkowy przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 16.

Działalność muzeum

Obszerną prezentację o wielowymiarowej działalności kulturowej, inwestycjach, planach i zamierzeniach instytucji przedstawił radnym dyrektor Robert Kołakowski. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w 2023 roku obchodzić będzie 50-lecie działalności. Placówka jest instytucją kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jej misją jest prowadzenie badań, gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szlacheckich. Efektem pracy zespołu muzealników są liczne wystawy stałe i czasowe, wydawnictwa, katalogi wystaw,  prace konserwatorskie, koncerty, warsztaty, prelekcje, odczyty, wykłady, lekcje muzealne i inne zajęcia edukacyjne. Od wielu lat placówka organizuje imprezy plenerowe, takie jak: Zajazd Szlachecki”, „Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych” ,”Kwiaty Ogrodów”, „Mazowieckie Majowe Muzykowanie”, „Spotkania z historią” i „Zamkowe podróże w czasie”.

Prowadzone inwestycje

Obecnie na terenie muzeum realizowane są cztery inwestycje z budżetu Mazowsza:

  • konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia,
  • projekt „Cztery pory roku – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie”,
  • projekt edukacyjny „Na początku był chaos… czyli tworzymy w sieci gabinety rozmaitości”,
  • zakup audioprzewodników wraz z akcesoriami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

Dwie ostatnie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Plany inwestycyjne

Przedstawione przez dyrektora plany i zamierzenia inwestycyjne przewidują:

  • budowę centralnego magazynu zbiorów, wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury (nowe sale magazynowe, pracownie fotograficzna i konserwatorska, sale oświatowe),
  • projekt badawczo-ekspozycyjny „Oblicza przodków naszych”,
  • program badawczo-edukacyjny „Płock – Ciechanów stolice średniowiecznego Mazowsza”.

Perspektywicznym zamierzeniem jest inwestycja wyjątkowa: odtworzenie i budowa fosy wokół Zamku Książąt Mazowieckich.

Podsumowanie

Radni z uznaniem odnieśli się do przedstawionych dokonań i efektów prowadzonej działalności oraz realizowanych na terenie muzeum inwestycji. Szczególne znaczenie społeczne ma oferta edukacyjna i turystyczna muzeum, która w okresie po pandemii będzie mogła być istotnie rozszerzona i wzbogacona. Odnosząc się do ambitnych planów i zamierzeń – radni wskazali na konieczność etapowej ich realizacji oraz intensywnego zabiegania o finansowanie inwestycyjnych projektów z wielu różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych.

Decyzje Komisji w innych sprawach

Komisja rozpatrzyła wniosek Gospodarstwa Rolnego G.K. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Województwa Mazowieckiego na opakowaniach produktów rolnych. Po zapoznaniu się z opinią Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – radni zaopiniowali wniosek negatywnie.

Komisja wybrała swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu ds. wyłonienia patrona i upamiętnienia wydarzenia roku 2022 na Mazowszu. Reprezentantami zostali: przewodnicząca Jadwiga Zakrzewska oraz radni Łukasz Kudlicki i Krzysztof Skolimowski.

Fot. mazovia.pl

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco