Nowe założenia Budżetu Obywatelskiego

Wiadomości

Zniesienie kryterium wiekowego dla osób składających wniosek i biorących udział w głosowaniu, dłuższy termin zgłaszania projektów, większa wysokość środków przeznaczonych na realizację zwycięskich zadań, brak weryfikacji e-mailowej przy głosowaniu elektronicznym. To główne zmiany wprowadzone do Budżetu Obywatelskiego.

Rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzonych zostało kilka modyfikacji, wynikających z nowych regulacji ustawowych oraz postulatów mieszkańców. Zdecydowano o wydłużeniu harmonogramu konsultacji. Da to mieszkańcom więcej czasu na przygotowanie wniosków, a komisji weryfikującej na ich analizę.
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego będzie można składać od maja do końca czerwca. Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Do projektów pomysłodawca niezmiennie będzie musiał załączyć listę z podpisami: co najmniej 50 mieszkańców miasta w przypadku projektu ogólnomiejskiego, natomiast minimum 20 mieszkańców danego osiedla – do osiedlowego.

W tej edycji ponownie będzie można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co w edycji na 2019 rok było zawieszone.

Propozycje w lipcu i sierpniu będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Mieszkańcy będą mogli przyglądać się pracom komisji, a w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu trzech dni. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

We wrześniu odbędzie się głosowanie. Udział w nim będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa. Głosować będzie można internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej, przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. W wyniku wielu postulatów mieszkańców w tegorocznej edycji zniesiona zostanie konieczność weryfikacji e-mailowej przy głosowaniu elektronicznym.

Tak jak w poprzednich latach, w każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w październiku. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2020 roku.

W najbliższej edycji wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zwycięskich projektów nie będzie uzależniona od frekwencji w głosowaniu. Będzie to kwota stanowiąca 1% wykonanych wydatków gminy, a nie jak dotychczas od wykonanych dochodów.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco