Regulamin

nasz ciechanów

Regulamin

Regulamin korzystania z Informacyjnego Serwisu Lokalnego „Nasz Ciechanów”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną naszciechanow.pl jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne, reklamowe, ogłoszeniowe oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (komentarze).
 2. Serwis jest administrowany przez firmę Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Mława.
 3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone. Wszelkie udostępnione w Serwisie treści stanowią samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, użytkownik winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 • 2 Usługi informacyjne
 1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.
 2. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
 4. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
 5. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
 6. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 7. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
 8. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
 9. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 • 3 Komentarze
 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.
 2. Użytkownicy  mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii na temat komentowanego artykułu.
 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
 5. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 6. naruszają prawa osób trzecich;
 7. są wulgarne, obsceniczne, obrażające
 8. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
 9. są reklamą
 10. są spamem lub niezamówioną informacją handlową
 11. zawierają treści pornograficzne
 12. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 4, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 4.
 13. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.
 • 4 Odpowiedzialność
 1. Informacyjny Serwis Lokalny „Nasz Ciechanów” nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2.  Zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3.  Nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 4. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.
 6. Informacyjny Serwis Lokalny „Nasz Ciechanów” nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Informacyjny Serwis Lokalny „Nasz Ciechanów” nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
 • 5 Dane osobowe
 • W przypadku korzystania z Usługi Rejestracji w Informacyjnym Serwisie Lokalnym „Nasz Ciechanów” Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów.
 • Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w następujących celach: świadczenia usług, informowania o usługach Informacyjnego Serwisu Lokalnego „Nasz Ciechanów”, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w § 5 , pkt. 4 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym przedmiotowej zgodzie.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi, wtedy takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Informacyjny Serwis Lokalny „Nasz Ciechanów”
 • 6 Zasady zamieszczania reklam i ogłoszeń
 1. Aby zamówić reklamę w Serwisie należy skontaktować się z naszym biurem poprzez kontakt mailowy (reklama@naszciechanow.pl), bądź telefonicznie (tel. 535-111-665)
 2. Zamówienie winno zawierać:
 3. a) nazwę Zamawiającego, adres zamieszkania/siedzibę, dane kontaktowe
 4. b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez Serwis np.  Billboard,
 5. c) zamówiony czas emisji
 6. d) formę płatności
 7. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zleconych przez zamawiającego oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej i graficznej dostarczonych materiałów reklamowych.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:
 9. a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.
 10. b) podmiotów konkurujących wobec właściciela Serwisu
 11. Redakcja zamieszcza w Serwisie zamówioną, odpłatną reklamę w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia. Za dzień zapłaty należnego wynagrodzenia rozumie się dzień zaksięgowania określonej kwoty na Rachunku Bankowym Serwisu.
 12. Wyemitowana reklama wyświetlana będzie zgodnie z zamówionym czasem emisji.
 13. Zamawiający może zgłosić reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być sporządzona na piśmie i doręczona na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 14. Wszelkie spory powstałe w związku z zawartą umową o świadczenie usług reklamowych, w pierwszej kolejności będą załatwiane polubownie. W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, właściwy będzie sąd siedziby właściciela Serwisu.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

Regulamin działu „Ogłoszenia” portalu „Nasz Ciechanów”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Ogłoszenia”, na portalu internetowym „Nasz Ciechanów”, zwanym dalej Usługodawcą.
 2. Usługa „Ogłoszenie” to usługa polegająca na umieszczeniu Ogłoszenia Klienta w części portalu „Nasz Ciechanów”, zwanej „Ogłoszenia”.
 3. Klientem w rozumienie regulaminu jest osoba, która wypełniła i wysłała formularz „Dodaj Ogłoszenie”
 4. Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości regulamin.
 1. Obowiązek przestrzegania prawa
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Klient korzysta z usługi niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Dane kontaktowe Klientów usługi „Ogłoszenia” służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

III. Zamawianie usługi „Ogłoszenia”

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
 2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj ogłoszenie”.
 1. Treść „Ogłoszeń”
 1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
 • naruszają prawo,
 • naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
 • naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
 • mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym
 • mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
 • zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla portalu „Nasz Ciechanów”.
 1. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 1. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.
 1. Zasady umieszczania ogłoszeń
 1. Ogłoszenia mogą zamieszczać osoby zarejestrowane i zalogowane w portalu „Nasz Ciechanów”.
 2. Zamieszczenie ogłoszenia dokonuje się zgodnie z następującymi krokami:
 • wejście do działu „Ogłoszenia”
 • kliknięcie w link „Dodaj ogłoszenie”,
 • wypełnienie formularza „Dodaj Ogłoszenie”
 • zatwierdzenie niniejszego regulaminu
 • wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza
 1. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia, logując się na swoje konto na portalu „Nasz Ciechanów”, można je edytować oraz skasować.
 1. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Usługodawcę usługi „Ogłoszenia”.
 2. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi jeżeli:
 • Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
 • Klient będzie korzystał z usługi „Ogłoszenia” niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
 • Klient będzie działał na szkodę innych Klientów, Usługodawcy lub użytkowników internetu.

VII. Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi „Ogłoszenia” z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi „Ogłoszenia” związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
 • braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
 • klęsk żywiołowych,
 • nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania publikacji „Ogłoszeń” w dowolnym momencie bez podania przyczyny
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.naszciechanow.pl.

 

 

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco